Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
12/10/2016 | 11:00:18 | 339 lượt xem

Câu hỏi số 13187

Môn học: Toán học, thuộc chương trình: Lớp 10,
Câu hỏi:

Với các giá trị nào của m thì hệ sau vô nghiệm: 

Phương án trả lời:
A.

 m = 1/2

B.

 m khác 1/2

C.

m < 1/2

D.

m > 1/2

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.