Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
12/10/2016 | 11:08:02 | 450 lượt xem

Câu hỏi số 13189

Môn học: Toán học, thuộc chương trình: Lớp 10,
Câu hỏi:

Điều kiện xác định của bất phương trình :

Phương án trả lời:
A.

x > 4

B.

 ≥ 3 và x ≠ 4

C.

 > 3 và x ≠ 4

D.

x ≠ 4

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.