Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
12/10/2016 | 11:13:26 | 243 lượt xem

Câu hỏi số 13190

Môn học: Toán học, thuộc chương trình: Lớp 10,
Câu hỏi:

Tập nghiệm của bất phương trình:  là :

Phương án trả lời:
A.

T = [-1; 1] \ {0}

B.

T = [-2; 2] \ {0}

C.

D.

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.