Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
12/10/2016 | 11:24:42 | 258 lượt xem

Câu hỏi số 13193

Môn học: Toán học, thuộc chương trình: Lớp 10,
Câu hỏi:

Hệ bất phương trình: 

Các giá trị của m để hệ (*) có nghiệm là:

Phương án trả lời:
A.

B.

C.

≠ 3

D.

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.