Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
12/10/2016 | 15:23:57 | 311 lượt xem

Câu hỏi số 13280

Môn học: Toán học, thuộc chương trình: Lớp 10,
Câu hỏi:

Với giá trị nào của m thì hệ có nghiệm duy nhất?

Phương án trả lời:
A.

Một kết quả khác.

B.

Với mọi giá trị của m.

C.

m = 3

D.

m = -2

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.