Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
12/10/2016 | 15:43:22 | 214 lượt xem

Câu hỏi số 13302

Môn học: Toán học, thuộc chương trình: Lớp 10,
Câu hỏi:

Tập nghiệm của phương trình   trong trường hợp m ≠ 0 là:

Phương án trả lời:
A.

B.

C.

R\{0}

D.

ø

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.