Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
12/10/2016 | 15:45:32 | 211 lượt xem

Câu hỏi số 13305

Môn học: Toán học, thuộc chương trình: Lớp 10,
Câu hỏi:

Với giá trị nào của m thì phương trình m2x - 2m = (m + 2)x + 2 có vô số nghiệm?

Phương án trả lời:
A.

m = -1

B.

m = - 4

C.

m = 2

D.

m = -6

Đáp án: A