Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
18/10/2016 | 17:10:30 | 759 lượt xem

Câu hỏi số 14949

Môn học: Tiếng anh, thuộc chương trình: Lớp 9,
Câu hỏi:

It ...............rain this evening. Why don't you take your raincoat?

Phương án trả lời:
A.

must

B.

will be

C.

could be

D.

might

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.