Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
18/10/2016 | 17:13:28 | 508 lượt xem

Câu hỏi số 14954

Môn học: Tiếng anh, thuộc chương trình: Lớp 9,
Câu hỏi:

I regret not buying that motorbike. I wish I ..................it.

Phương án trả lời:
A.

bought

B.

have bought

C.

had bought

D.

buy

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.