Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
18/10/2016 | 17:25:26 | 901 lượt xem

Câu hỏi số 14968

Môn học: Tiếng anh, thuộc chương trình: Lớp 9,
Câu hỏi:

You may also find your country and other....................places.

Phương án trả lời:
A.

interesting

B.

uninteresting

C.

 interested

D.

interest

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.