Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
19/10/2016 | 16:31:21 | 408 lượt xem

Câu hỏi số 15306

Môn học: Hóa học, thuộc chương trình: Lớp 8,
Câu hỏi:

1 mol nước chứa số nguyên tử là:

Phương án trả lời:
A.

6,02.1023

B.

12,04.1023

C.

18,06.1023

D.

24,08.1023

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.