Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
19/10/2016 | 16:36:32 | 362 lượt xem

Câu hỏi số 15310

Môn học: Hóa học, thuộc chương trình: Lớp 8,
Câu hỏi:

Phải lấy bao nhiêu mol phân tử CO2 để có 1,5.1023 phân tử CO2?

Phương án trả lời:
A.

0,20 mol

B.

0,25 mol

C.

0,30 mol

D.

0,35 mol

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.