Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
19/10/2016 | 16:38:28 | 729 lượt xem

Câu hỏi số 15311

Môn học: Hóa học, thuộc chương trình: Lớp 8,
Câu hỏi:

Số phân tử H2O có trong một giọt nước(0,05g) là:

Phương án trả lời:
A.

1,7.1023  phân tử

B.

1,7.1022 phân tử

C.

1,7.1021 phân tử

D.

1,7.1020 phân tử 

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.