Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
19/10/2016 | 16:40:04 | 708 lượt xem

Câu hỏi số 15312

Môn học: Hóa học, thuộc chương trình: Lớp 8,
Câu hỏi:

Trong 24g MgO có bao nhiêu phân tử MgO?

Phương án trả lời:
A.

2,6.1023 phân tử

B.

3,6.1023 phân tử

C.

3,0.1023 phân tử

D.

4,2.1023 phân tử

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.