Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
20/10/2016 | 09:19:26 | 1734 lượt xem

Câu hỏi số 15450

Môn học: Hóa học, thuộc chương trình: Lớp 8,
Câu hỏi:

Một chất lỏng không màu có khả năng hoá đỏ một chất chỉ thị thông dụng. Nó tác dụng với một số kim loại giải phóng hiđro và nó giải phóng khí CO2 khi thêm vào muối hiđrocacbonat.Kết luận nào dưới đây là phù hợp nhất cho chất lỏng ban đầu?

Phương án trả lời:
A.

Nó là một kiềm

B.

Nó là một bazơ

C.

Nó là một muối

D.

Nó là một Axit

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.