Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
24/10/2016 | 08:21:42 | 874 lượt xem

Câu hỏi số 16202

Môn học: Toán học, thuộc chương trình: Lớp 4,
Câu hỏi:

Số bé nhất trong các số sau: 785432; 784532; 785342; 785324 là:

Phương án trả lời:
A.

785432

B.

784532

C.

785342

D.

785234

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.