Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
24/10/2016 | 14:26:27 | 372 lượt xem

Câu hỏi số 16372

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 11,
Câu hỏi:

Sau khi hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế, Liên Xô bước vào xây dựng chủ nghĩa xã hội với nhiệm vụ trọng tâm gì?

Phương án trả lời:
A.

Xây dựng nền nông nghiệp hiện đại

B.

Công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa

C.

Mở rông giao lưu buôn bán với các nước bên ngoài

D.

Đẩy mạnh xây dựng nền chủ nghĩa quốc phòng hiện đại

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.