Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
25/10/2016 | 13:47:56 | 364 lượt xem

Câu hỏi số 16904

Môn học: Toán học, thuộc chương trình: Lớp 10,
Câu hỏi:

Cho tam giác ABC có AB = 5, AC = 8, góc BAC = 60o. Diện tích của ΔABC bằng:

Phương án trả lời:
A.

10

B.

40√3

C.

20√3

D.

10√3

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.