Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
24/05/2017 | 12:55:33 | 652 lượt xem

Câu hỏi số 21256

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Sự thất bại của khởi nghĩa Yên Bái đã chứng tỏ điều gì?

Phương án trả lời:
A.

Mục tiêu khởi nghĩa không phù hợp với nhân dân

B.

Giai cấp tư sản Việt Nam chưa thống nhất chủ trương khởi nghĩa

C.

Sự thất bại hoàn toàn của khuynh hướng cách mạng dân chủ tư sản

D.

Cuộc khởi nghĩa nổ ra chưa đúng thời cơ

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.