Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/05/2017 | 01:48:16 | 646 lượt xem

Câu hỏi số 21286

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Yêu cầu số một của người nông dân Việt Nam dưới ách thống trị của thực dân Pháp và tay sai là

Phương án trả lời:
A.

ruộng đất.  

B.

giảm tô, thuế.

C.

hòa bình, tự do.

D.

độc lập dân tộc.

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.