Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/05/2017 | 01:49:06 | 541 lượt xem

Câu hỏi số 21288

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp giữa

Phương án trả lời:
A.

chủ nghĩa Mác-Lê nin với phong trào giải phóng dân tộc.

B.

chủ nghĩa Mác-Lê nin với phong trào công nhân và phong trào dân chủ.

C.

chủ nghĩa Mác-Lê nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước.

D.

chủ nghĩa Mác-Lê nin với tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.