Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/05/2017 | 01:56:08 | 372 lượt xem

Câu hỏi số 21301

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (đầu năm 1930) đã xác định lực lượng chính của cách mạng Việt Nam là

Phương án trả lời:
A.

công nhân, nông dân, tiểu tư sản, trí thức.

B.

trung nông, trung tiểu địa chủ, nông dân.

C.

nông dân, tư sản dân tộc, địa chủ.

D.

công nhân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc.

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.