Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/05/2017 | 02:04:22 | 569 lượt xem

Câu hỏi số 21311

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Sự kiện chấm dứt hoàn toàn thời kì khủng hoảng về đường lối cứu nước của cách mạng Việt Nam là

Phương án trả lời:
A.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vào đầu năm 1930.

B.

Nguyễn Ái Quốc đọc bản Sơ thảo luận cương của V.I Lê nin.

C.

Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

D.

Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước đúng đắn cho cách mạng Việt Nam.

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.