Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/05/2017 | 02:06:08 | 883 lượt xem

Câu hỏi số 21315

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Sự kiện nào được coi là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên, có tính quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt mới trong lịch sử dân tộc Việt Nam?

Phương án trả lời:
A.

Nguyễn Ái Quốc tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc.

B.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.

C.

Hội nghị lần 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương.

D.

Cách mạng tháng Tám thành công.

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.