Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
09/06/2017 | 20:05:08 | 492 lượt xem

Câu hỏi số 21976

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Trong giai đoạn cách mạng 1939 - 1945 Đảng ta đã xác định kẻ thù là

Phương án trả lời:
A.

Bọn phản động thuộc địa và tay sai của chúng. 

B.

Bọn đế quốc và phát xít

C.

Bọn thực dân và phong kiến.

D.

Bọn phát xít Nhật.

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.