Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
18/06/2014 | 16:40:43 | 1038 lượt xem

Câu hỏi số 2224

Môn học: Tin học, thuộc chương trình: Đại cương,
Câu hỏi:

1 byte bằng

Phương án trả lời:
A.

2 bit

B.

8 bit

C.

16 bit

D.

10 bit

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.