Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
18/06/2014 | 16:41:52 | 900 lượt xem

Câu hỏi số 2225

Môn học: Tin học, thuộc chương trình: Đại cương,
Câu hỏi:

1 KB bằng

Phương án trả lời:
A.

1000 bit

B.

1024 bit

C.

1000 byte

D.

1024 byte

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.