Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
25/06/2017 | 21:49:52 | 375 lượt xem

Câu hỏi số 22552

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Nguyên tắc cơ bản nhất của Việt Nam trong việc kí Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương (21-7-1954) và Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27-1-1973) là 

Phương án trả lời:
A.

giữ vững độc lập chủ quyền dân tộc. 

B.

đảm bảo giành thắng lợi từng bước.

C.

đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng. 

D.

phân hóa và cô lập cao độ kẻ thù. 

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.