Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/06/2017 | 14:31:40 | 432 lượt xem

Câu hỏi số 22560

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Năm 1929, những tổ chức cộng sản nào xuất hiện ở Việt Nam?

Phương án trả lời:
A.

Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, An Nam Cộng sản đàng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn

B.

Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn

C.

Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, An Nam Cộng sản đổng, Đông Dương Cộng sản đảng

D.

Tân Việt Cách mạng đảng, An Nam Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản đảng

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.