Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/06/2017 | 15:27:35 | 459 lượt xem

Câu hỏi số 22564

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Trong đường lối đổi mới đất nước (từ tháng 12-1986), Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương hình thành cơ chế kinh tế nào?

Phương án trả lời:
A.

Thị trường

B.

Tập trung

C.

Bao cấp

D.

Kế hoạch hóa

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.