Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/06/2017 | 15:39:11 | 2871 lượt xem

Câu hỏi số 22571

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Một trong ba phương châm của công cuộc cải cách giáo dục phổ thông ở Việt Nam những năm 1950-1953 là

Phương án trả lời:
A.

“phục vụ nhân dân”

B.

“dân tộc hóa”

C.

“phục vụ kháng chiến”

D.

“đại chúng hóa”

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.