Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/06/2017 | 15:42:58 | 425 lượt xem

Câu hỏi số 22573

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Quan điểm đổi mới đất nước cùa Đảng Cộng sản Việt Nam (từ tháng 12-1986) không có nội dung nào dưới đây?

Phương án trả lời:
A.

Lấy đổi mới chính trị làm trọng tâm

B.

Đi lên chủ nghĩa xã hội bằng những biện pháp phù hợp

C.

Không thay đổi mục tiêu của chủ nghĩa xã hội

D.

Đổi mới toàn diện và đồng bộ

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.