Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/06/2017 | 15:48:33 | 495 lượt xem

Câu hỏi số 22577

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước ở Việt Nam (1976) đã

Phương án trả lời:
A.

tạo điều kiện tiếp tục hoàn thành cuộc cách mạng giải phóng dân tộc

B.

thể hiện mong muốn được gia nhập tổ chức ASEAN của Việt Nam

C.

tạo khả năng to lớn đề mở rộng quan hệ với các nước trên thế giới

D.

đánh dấu việc hoàn thành thống nhất các tổ chức chính trị-xã hội

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.