Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/06/2017 | 16:07:19 | 1959 lượt xem

Câu hỏi số 22581

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Tài liệu nào dưới đây lần đầu tiên khẳng định sự nhân nhượng của nhân dân Việt Nam đối với thực dân Pháp xâm lược đã đến giới hạn cuối cùng?

Phương án trả lời:
A.

“Kháng chiến nhất định thắng lợi” của Tổng Bí thư Trường Chinh

B.

“Tuyên ngôn Độc lập” của nước Việt Nam Dân chù Cộng hòa

C.

“Toàn dân kháng chiến” của Ban Thường vụ Trung ương Đerng Cộng sản Đông Dương

D.

“Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.