Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/06/2017 | 16:17:30 | 1896 lượt xem

Câu hỏi số 22586

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Năm 1936, ở Việt Nam các ủy ban hành động được thành lập nhằm mục đích gì?

Phương án trả lời:
A.

Để lập ra các hội ái hữu thay cho Công hội đỏ, Nông hội đỏ

B.

Chuẩn bị mọi mặt cho khởi nghĩa giành chính quyền

C.

Biểu dương lực lượng khi đón phái viên của Chính phủ Pháp

D.

Thu thập “dân nguyện” tiến tới Đông Dương Đại hội

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.