Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/06/2017 | 16:24:00 | 398 lượt xem

Câu hỏi số 22589

Môn học: Địa lý, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Vì sao Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (11-1939) quyết định đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu?

Phương án trả lời:
A.

Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với đế quốc và tay sai phát triển gay gắt

B.

Nước Pháp bị Đức chiếm đóng làm cho quân Pháp ở Đông Dương suy yếu

C.

Quân phiệt Nhật hoàn thành xâm lược và thống trị nhân dân Đông Dương

D.

Nhân dân Việt Nam phải chịu hai tầng áp bức, bóc lột của Pháp và Nhật

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.