Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/06/2017 | 17:52:04 | 485 lượt xem

Câu hỏi số 22593

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, điều kiện khách quan nào có lợi cho phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi?

Phương án trả lời:
A.

Sự viện trợ của các nước xã hội chủ nghĩa

B.

Sự giúp đỡ trực tiếp của Liên Xô

C.

Sự xác lập của trật tự hai cực Ianta

D.

Sự suy yếu của các đế quốc Anh và Pháp

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.