Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/06/2017 | 17:53:53 | 422 lượt xem

Câu hỏi số 22594

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Trong thời kỳ 1954-1975, cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam Việt Nam có vai trò quyết định trực tiếp đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam vì cuộc cách mạng này

Phương án trả lời:
A.

bảo vệ vững chắc hậu phương miền Bắc xã hội chủ nghĩa

B.

 làm thất bại hoàn toàn chiến lược toàn cầu của Mỹ

C.

trực tiếp xóa bỏ ách áp bức, bóc lột của địa chủ và tư sản miền Nam

D.

trực tiếp đánh đổ ách thống trị của Mỹ và chính quyền Sài Gòn

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.