Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/06/2017 | 18:18:47 | 522 lượt xem

Câu hỏi số 22596

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Nhận xét nào dưới đây về cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là không đúng?

Phương án trả lời:
A.

Đây là cuộc cách mạng có tính chất nhân dân sâu sắc

B.

Đây là cuộc cách mạng có tính chất dân tộc điển hình

C.

Đây là cuộc cách mạng có tính chất dân chủ điển hình

D.

Đây là cuộc cách mạng có tính chất bạo lực rõ nét

Phương pháp: đánh giá, nhân xét

Cách giải:

  • Đáp án A: Cách mạng tháng Tám là cuộc cách mạng bạo lực và sử dụng lực lượng chính trị là chủ yếu. Lực lượng chính trị đóng vai trò quyết định thắng lợi của cách mạng tháng Tám.
  • Đáp án B: cách mạng tháng Tám không mang tính chất dân chủ điển hình bởi nhiệm vụ của cách mạng là đánh đổ đế quốc và phong kiến, giải phóng dân tộc. Giải quyết nhiệm vụ dân chủ cũng thể hiện tính dân tộc những nhiệm vụ dân chủ không phải là vấn đề hàng đầu cần phải giải quyết.
  • Đáp án C: cách mạng tháng Tám là cuộc cách mạng giải phóng dân tộc bằng bạo lực, đánh đồ thực dân Pháp, giành độc lập dân tộc.
  • Đáp án D: tính nhân dân của cách mạng tháng Tám thể hiên ở việc đoàn kết toàn dân cũng đấu tranh chống Pháp trog một mặt trận đấu tranh chung (Mặt trận Việt Minh), mục tiêu của cách mạng tháng Tám đã duợc đề ra từ Cuong lĩnh chính trị đầu tiên: “tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để tiến tới xã hội cộng sản”.
Đáp án: C