Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/06/2017 | 18:18:47 | 628 lượt xem

Câu hỏi số 22596

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Nhận xét nào dưới đây về cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là không đúng?

Phương án trả lời:
A.

Đây là cuộc cách mạng có tính chất nhân dân sâu sắc

B.

Đây là cuộc cách mạng có tính chất dân tộc điển hình

C.

Đây là cuộc cách mạng có tính chất dân chủ điển hình

D.

Đây là cuộc cách mạng có tính chất bạo lực rõ nét

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.