Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/06/2017 | 18:21:27 | 737 lượt xem

Câu hỏi số 22599

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Khuynh hướng vô sản ngày càng chiếm ưu thế trong phong trào dân tộc dân chủ ờ Việt Nam vào cuối những nám 20 cùa thế kỷ XX vì

Phương án trả lời:
A.

phong trào công nhân đã hoàn toàn trở thành tự giác

B.

giải quyết được mâu thuẫn giữa công nhân với tư sản

C.

đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp giải phóng dân tộc

D.

khuynh hướng yêu nước dân chủ tư sản đã hoàn toàn thất bại

Đáp án: C