Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
29/06/2017 | 20:58:45 | 821 lượt xem

Câu hỏi số 22776

Môn học: Địa lý, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Cho bảng số liệu:
DIỆN TÍCH LÚA THEO MÙA vự Ở NƯỚC TA QUA CÁC NĂM
(Đơn vị: nghìn ha)

 

Năm Lúa đông xuân Lúa hè thu Lúa mùa
2005 2 942,1 2 349,3 2 037,8
2010 3 085,9 2 436,0 1 967,5
2014 3 116,5 2 734,1 1 965,6


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, NXB Thống kê, 2016)

Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về diện tích lúa theo mùa vụ ở nước ta qua các năm?

Phương án trả lời:
A.

Lúa đông xuân giảm, lúa hè thu tăng

B.

Lúa đông xuân tăng nhanh hơn lúa hè thu

C.

Lúa đông xuân tăng, lúa mùa giảm

D.

Lúa đông xuân tăng nhiều hơn lúa hè thu

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.