Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
19/06/2014 | 09:51:29 | 824 lượt xem

Câu hỏi số 2431

Môn học: Tin học, thuộc chương trình: Đại cương,
Câu hỏi:

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Phương án trả lời:
A.

Có hai loại phần mềm, đó là phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng

B.

Phần mềm ứng dụng bao gồm hệ điều hành, các chương trình điều khiển thiết bị...

C.

Có rất nhiều các phần mềm hệ điều hành, tiêu biều như MS Windows, Linux, Unix...

D.

Đĩa CD phần mềm đi cùng thiết bị chứa phần mềm hệ thống cho phép thiết bị được nhận diện và làm việc tốt với hệ điều hành.

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.