Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
19/06/2014 | 10:02:03 | 812 lượt xem

Câu hỏi số 2444

Môn học: Tin học, thuộc chương trình: Đại cương,
Câu hỏi:

Phát biểu nào sau đây là đúng

Phương án trả lời:
A.

GUI là viết tắt của Graphic User Interface

B.

GUI là viết tắt của Graphic User Index

C.

GUI là viết tắt của Guide User Index

D.

GUI là viết tắt của Guide User Indication

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.