Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
18/09/2017 | 18:06:15 | 154 lượt xem

Câu hỏi số 25503

Môn học: Giáo dục công dân, thuộc chương trình: Lớp 11, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Đảng và nhà nước ta có quan niệm và nhận định như thế nào về giáo dục và đào tạo?

Phương án trả lời:
A.

Quốc sách hàng đầu

B.

Quốc sách

C.

Yếu tố then chốt để phát triển đất nước

D.

Nhân tố quan trọng trong chính sách quốc gia

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.