Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
18/09/2017 | 18:32:42 | 289 lượt xem

Câu hỏi số 25520

Môn học: Giáo dục công dân, thuộc chương trình: Lớp 11, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Để xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc chúng ta cần phải làm gì?

Phương án trả lời:
A.

Xóa bỏ tất cả những gì thuộc quà khứ

B.

Giữ nguyên truyền thống dân tộc

C.

Tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại

D.

Kế thừa, phát huy những di sản và truyền thống văn hóa của dân tộc; tiếp thu những tinh hoa văn hóa nhân loại

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.