Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
16/10/2017 | 17:03:46 | 136 lượt xem

Câu hỏi số 26617

Môn học: Hóa học, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Dãy các chất nào sau đây được sắp xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần ?

Phương án trả lời:
A.

CH3COOH, CH3COOC2H5, CH3CH2CH2OH 

B.

CH3COOH, CH3CH2CH2OH, CH3COOC2H5

C.

CH3CH2CH2OH, CH3COOH, CH3COOC2H5

D.

CH3COOC2H5, CH3CH2CH2OH, CH3COOH

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.