Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
21/11/2017 | 19:45:59 | 873 lượt xem

Câu hỏi số 27652

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Nội dung nào không phải là mục tiêu cơ bản của chiến lược Toàn cầu mà Mĩ đã thực hiện?

Phương án trả lời:
A.

Đàn áp phong trào cách mạng và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới

B.

Khống chế, chi phối các nước đồng minh phụ thuộc vào Mĩ

C.

Sử dụng khẩu hiệu “Thúc đẩy dân chủ” để can thiệp vào công việc nội bộ các nước

D.

Ngăn chặn tiến tới xóa bỏ chủ nghĩa xã hội trên thế giới

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.