Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
21/11/2017 | 20:33:10 | 956 lượt xem

Câu hỏi số 27657

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc sau Chiến tranh thế giới thứ hai tác động như thế nào đến quan hệ quốc tế?

Phương án trả lời:
A.

Xóa bỏ ách thống trị của chủ nghĩa thực dân, đưa tới sự ra đời của các quốc gia độc lập

B.

Làm tan rã hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân trên thế giới

C.

Góp phần làm thay đổi bản đồ chính trị thế giới, làm xói mòn và tan rã trật tự hai cực Ianta

D.

Góp phần làm xói mòn và tan rã trật tự hai cực Ianta

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.