Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
28/12/2017 | 10:31:33 | 337 lượt xem

Câu hỏi số 29032

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Phạm vi ảnh hưởng nào không thuộc ảnh hưởng của Liên Xô?

Phương án trả lời:
A.

Đông Đức

B.

Đông Âu

C.

Đông Beclin

D.

Tây Đức

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.