Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
25/01/2018 | 11:03:38 | 983 lượt xem

Câu hỏi số 29968

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Để thích nghi với xu thế toàn cầu hóa, Việt Nam cần phải

Phương án trả lời:
A.

nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức

B.

ứng dụng thành tựu khoa học - kĩ thuật của thế giới

C.

tận dụng nguồn vốn và kĩ thuật từ bên ngoài để phát triển kinh tế

D.

đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.